Algemene voorwaarden Duits Leren Net

1 – Identiteit van Duits Leren Net

P-ctm bvba
Adres maatschappelijke zetel: Vijversdreef 5, BE-8310  Sint-Kruis
Ondernemingsnummer BE 0828 353 175
E-mailadres: info@duits-leren.net

2 – Toepasselijkheid en wijzigingen Voorwaarden

De Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen P-ctm  en de klant.

De eventueel  door de klant gehanteerde voorwaarden worden door P-ctm van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij P-ctm die voorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard.

P-ctm is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. P-ctm zal wijzigingen van de voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken.  In de bekendmaking van wijziging wordt het moment van inwerkingtreding vermeld.

3 –  Facturering en betaling

De betaling door klant  gebeurt voorafgaand aan de levering.  Na registratie van de betaling ontvangt de klant per mail een toegangscode voor de bestelde cursusmodule(s).

4 – Herroeping en verplaatsing van contactsessies

Digitale producten kunnen niet geannuleerd of geretourneerd worden. Bij het bestellen van een digitaal product ziet de klant af van zijn herroepingsrecht.

Bestelde contactsessies niet geannuleerd worden. Indien een contactsessie niet kan doorgaan op het overeengekomen tijdstip, zal P-ctm samen met de klant een nieuw tijdstip vastleggen. Dit laatste kan enkel gebeuren indien P-ctm 48 uur op voorhand verwittigd wordt. Indien niet tijdig verwittigd wordt, vervalt de mogelijkheid om de sessie te verplaatsen en wordt ze als uitgevoerd beschouwd.

De vastgelegde tijdstippen van een contactsessie worden strikt gerespecteerd. Indien een  sessie bijv. door technische problemen bij de klant niet tijdig kan starten, wordt de verloren tijd niet ingehaald.

5 – Toegangscodes

De toegangscode voor cursusmodules is strikt persoonlijk. De klant zal de toegangscode strikt persoonlijk en vertrouwelijk behandelen. Het is klant niet toegestaan de toegangscode op openbaar toegankelijke plaatsen te vermelden of aan meerdere personen of aan derden te verstrekken, tenzij een dergelijke verstrekking uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door P-ctm.  

Indien de klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat ongeautoriseerde derden over de toegangscode kunnen beschikken, stelt hij P-ctm hiervan onverwijld op de hoogte.

6 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het auteursrecht, modellenrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met de content en/of diensten en daarmee verband houdende know how, berusten bij P-ctm.

Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van P-ctm door P-ctm aan de klant geleverde en/of ter beschikking gestelde content en/of diensten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Niets in de overeenkomst of de voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot content en/of diensten.

7 – Gebruik van Digitale Content

Alle intellectuele eigendomsrechten als genoemd in artikel 6 op en in verband met digitale content berusten bij P-ctm. De klant krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleverde digitale content.

Het genoemde gebruiksrecht wordt verstrekt voor de duur van de overeenkomst tussen P-ctm en de klant. De duur van het gebruiksrecht bedraagt 1 maand, tenzij schriftelijk een afwijkende duur door P-ctm wordt vermeld.

Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mag digitale content alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

De klant mag de digitale content niet bewerken, verveelvoudigen, openbaar maken, uitlenen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in dit artikel 7 verleende gebruiksrecht te buiten gaan.

Het gebruiksrecht mag slechts worden uitgeoefend door gebruikers. Indien in de overeenkomst niet is bepaald wie de gebruikers zijn en hoeveel dat er zijn, mag het gebruiksrecht slechts worden uitgeoefend door één gebruiker.

P-ctm mag technische maatregelen nemen om zijn intellectuele eigendomsrechten te beschermen. De klant mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.

P-ctm mag, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de digitale content kan worden geraadpleegd.

Indien de klant in strijd handelt met dit artikel 7, mag P-ctm de toegang tot de betreffende digitale content of het webaccount van de klant met onmiddellijke ingang opschorten, onverminderd het recht van P-ctm om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op de klant te verhalen.

8 – Gebruik van Digitale Diensten

Klant is verplicht om zijn eigen naam op te geven bij het aanmaken van accounts om gebruik te kunnen maken van digitale diensten. Aliassen zijn niet toegestaan. Indien de klant de
indruk heeft dat iemand anders van zijn account gebruik maakt, zal hij dat onmiddellijk melden aan P-ctm.

Het is de klant niet toegestaan digitale diensten beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde, tenzij P-ctm daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

De klant dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten om gebruik te kunnen maken  van programmatuur. De klant is verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen.

Het is niet toegestaan om virussen of schadelijke code te uploaden, te hacken of te spammen, noch om Ddos attacks te versturen.

9 – Privacy

P-ctm gebruikt de persoons- en contactgegevens enkel voor administratieve doeleinden en om over de eigen producten te communiceren. De gegevens worden niet met derden gedeeld.

10 – Beëindiging van de Overeenkomst

P-ctm kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de klant inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht op de content en/of dienst of op de gebruiksvoorwaarden. De ontbinding van de overeenkomst heeft tot gevolg dat de rechten van de klant tot gebruik van de content en/ of dienst onmiddellijk eindigen. 

11 – Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen zijn de rechtbanken van de vestigingsplaats van de maatschappelijke zetel van de vennootschap P-ctm bevoegd. Op alle geschillen is het Belgisch recht van toepassing.